Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ Eurotext Ltd – spółka zarejestrowana w Anglii i Walii, znana również pod marką Tłumaczenia24


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd, a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia. 1.2 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, dobrymi praktykami i wytycznymi normy PN-EN 15038:2006 i zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia. 1.3 Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd pisemnej akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną” lub pisemne zlecenie tłumaczenia według cennika dokumentów standardowych. Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd osobiście, przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. 1.4 Przy pierwszym zamówieniu Klient przesyła wypełniony formularz zamówienia, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta wobec kontrahentów oraz odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne dokumenty – nie starsze niż pół roku). Przy stałej współpracy Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd przyjmuje zamówienia pocztą elektroniczną. 1.5 Brak pisemnego zamówienia zwalnia Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd z obowiązku wykonania usługi.


2. TŁUMACZENIA PISEMNE 2.1 Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres, lub adres e-mail: Eurotext Ltd Unit 2A, The Exchange Station Road Stansted Mountfitchet Essex CM24 8BE Tel. Stacjonarny: 0044 333 0062 555 (stawka jak za połączenie lokalne) Tel. Komórkowy: 0044 7770 903430 e-mail: biuro@tlumaczenia24.co.uk 2.2 Po otrzymaniu zapytania Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd dokona szacunkowej Wyceny tłumaczenia na podstawie ilości znaków lub słów w dokumencie do tłumaczenia, poziomu trudności tekstu, języka źródłowego i docelowego oraz terminu wykonania. Akceptacją Wyceny jest przesłanie Zlecenia do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd. W momencie otrzymania Zlecenia Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd rozpoczyna realizację usługi. 2.3 Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest słowo tekstu źródłowego, strona tekstu źródłowego, która zawiera 1800 znaków ze spacjami lub czas pracy. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego (tzw. „tłumaczeń przysięgłych") jest strona, która zawiera 1125 znaków ze spacjami. 2.4 Liczba stron tłumaczenia zwykłego i uwierzytelnionego jest zaokrąglana (w górę) do pełnej strony. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona. 2.5 Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje opracowania tekstu do publikacji ani jego redakcji. 2.6 W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług. 2.7 Przyjęcie przez Klienta tłumaczenia pisemnego następuje z chwilą jego ostatecznej akceptacji przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przekazania go Klientowi. 2.8 W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd tłumaczenia pisemnego do przyjęcia, Klient może zgłosić usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Niezgłoszenie usterek w terminie 7 dni od otrzymania tłumaczenia uznaje się za ostateczną akceptację tłumaczenia pisemnego przez Klienta. 2.9 W przypadku stwierdzenia usterek w tłumaczeniach przedpłaconych, Klient ma prawo żądać naprawienia usterek. Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd niezwłocznie usunie wszelkie usterki na własny koszt. Jest to jedyna forma zadośćuczynienia za powstałe usterki. 2.10 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd nie bierze odpowiedzialności materialnej za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia.


3. TŁUMACZENIA USTNE 3.1 Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem). 3.2 Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok). 3.3 Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok. 3.4 Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza. 3.5 W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi lub w dniu poprzedzającym wykonanie usługi Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia, jeżeli odwołanie nastąpiło dwa dni przed wykonaniem usługi Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia. 3.6 W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza/-y na miejscu tłumaczenia.


4. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 4.1 Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd. 4.2 W przypadku pierwszego zlecenia pobierana jest zaliczka w wysokości 100% lub 50% szacunkowych kosztów tłumaczenia. 4.3 Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. 4.4 Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.


5. POUFNOŚĆ 5.1 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta. 5.2 Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.)