x
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej. Rozumiem

Regulamin

Zasady i warunki świadczenia usług

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów, a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie tłumaczenia. Zlecenie tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.2 Właścicielem marki Tłumaczenia24 oraz strony internetowej www.tlumaczenia24.co.uk jest Eurotext Ltd., spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 09106273.

1.3 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd, zwane dalej Biurem, świadczy usługi pośrednictwa usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych, certyfikowanych i uwierzytelnionych) oraz tłumaczeń ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, dobrymi praktykami i wytycznymi normy PN-EN 15038:2006, i zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności oraz zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.

1.4 Biuro zatrudnia i współpracuje z indywidualnymi tłumaczami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną i kwalifikacje do poświadczania tłumaczeń.

1.5 Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą:

  • - pisemnego zlecenia tłumaczenia według cennika dokumentów standardowych lub wniesienia, z góry, do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd pełnej opłaty za tłumaczenie pisemne lub ustne i jej zaksięgowania (dla klientów indywidualnych).
  • - akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”.

1.6 Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny lub wniesienie opłaty za tłumaczenie z góry, zwane będą dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd ustnie , telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

1.7 Przy pierwszym zamówieniu Klient biznesowy przesyła formularz zamówienia, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta wobec kontrahentów oraz odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne dokumenty – nie starsze niż pół roku). Przy stałej współpracy Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd stosuje indywidualne zasady przyjmowania zamówień.

1.8 Brak złożenia Zamówienia lub wniesienia opłaty zwalnia Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd z obowiązku wykonania usługi.


2. TŁUMACZENIA PISEMNE

2.1 Klient wysyła dokumenty do wyceny lub przetłumaczenia na adres e-mail: biuro@tlumaczenia24.co.uk lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

2.2 Po otrzymaniu zapytania, Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd dokona szacunkowej Wyceny tłumaczenia na podstawie ceny jednostkowej (dla dokumentów standardowych), ilości znaków lub słów w dokumencie do tłumaczenia, poziomu trudności tekstu, języka źródłowego i docelowego oraz terminu wykonania. Akceptacją Wyceny jest przesłanie potwierdzenia Zlecenia do Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd lub wniesienie opłaty za usługę. W momencie otrzymania Zlecenia lub wpłaty Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd rozpoczyna realizację usługi.

2.3 Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest strona tekstu źródłowego, która zawiera 1800 znaków ze spacjami. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego (tzw. „tłumaczeń przysięgłych") jest strona, która zawiera 1125 znaków ze spacjami.

2.4 Liczba stron tłumaczenia zwykłego i uwierzytelnionego jest zaokrąglana (w górę) do pełnej strony. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona.

2.5 Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje zewnętrznej korekty, opracowania tekstu do publikacji ani jego redakcji.

2.6 W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę do momentu rezygnacji oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

2.7 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu realizacji Zlecenia, w szczególności z przyczyn niezależnych (np. siła wyższa, awarie, wypadki losowe, choroba).

2.8 Przyjęcie przez Klienta tłumaczenia pisemnego następuje z chwilą jego ostatecznej akceptacji przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przekazania go Klientowi.

2.9 W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd tłumaczenia pisemnego do przyjęcia, Klient może wnieść reklamację i zgłosić zastrzeżenia na piśmie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni od otrzymania tłumaczenia uznaje się za ostateczną akceptację tłumaczenia pisemnego przez Klienta.

2.10 W niezwykle rzadkich przypadkach stwierdzenia braków w tłumaczeniu (błędów rzeczowych, omyłek pisarskich i innych) Biuro podejmie odpowiednie kroki w celu rozpatrzenia reklamacji i, o ile to możliwe, usunie je w jak najszybszym czasie na własny koszt. Jest to jedyna forma zadośćuczynienia za powstałe braki.

2.11 Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd nie bierze odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w wyniku dostarczenia tłumaczenia. Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem ograniczone jest maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tego tłumaczenia.


3. POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ I WYSYŁKA

3.1 Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi odpowiedniego uwierzytelnienia i poświadczenia tłumaczenia, zgodnie z jego przeznaczeniem, jest obowiązkiem Klienta.

3.2 Biuro ma możliwość uwierzytelniania tłumaczeń pisemnych zarówno według wymogów polskich jak i angielskich bez dodatkowych opłat, w zależności od wymagań Klienta.

3.3 Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) na język polski uwierzytelniane są przez tłumacza znajdującego się na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce.

3.4 Tłumaczenia certyfikowane na język angielski poświadczane są przez tłumacza znajdującego się na liście tłumaczy Chartered Institute of Linguists.

3.5 Tłumaczenia ustne wykonywane są przez tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez National Register of Public Service Interpreters.

3.6 W przypadku istnienia wymogu poświadczenia tłumaczenia jako wykonanego na podstawie oryginału dokumentu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia oryginału do Biura, osobiście lub drogą pocztową.

3.7 Tłumaczenia wykonane na podstawie kserokopii, skanu lub innych form elektronicznych będą poświadczane jako wykonane z odpisu. Nie ma możliwości poświadczenia dokumentów z oryginałem bez jego okazania.

3.8 Biuro, w sposób przejrzysty, informuje Klientów o różnicy w poświadczeniu z oryginałem lub odpisem i nie bierze odpowiedzialności za skutki wykonania poświadczenia z odpisem w przypadku nieokazania oryginału.

3.9 Gotowe tłumaczenia wysyłane są w formie elektronicznej na adres email podany przez Klienta, a następnie przesyłane są drogą pocztową. Oryginalne dokumenty dostarczone do Biura będą przesłane wraz z tłumaczeniem.

3.10 Przesyłka listem zwykłym na terenie Wielkiej Brytanii jest bezpłatna. Inne formy przesyłki, w tym przesyłki polecone, dostępne są na życzenie za dodatkową opłatą.

3.11 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub zaginięcie przesyłki, jako niewynikające z winy Biura.


4. TŁUMACZENIA USTNE

4.1 Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

4.2 Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest blok tłumaczeniowy. Możliwe jest zamówienie tłumaczenia ustnego trwającego 1 blok (do 4 godzin tłumaczenia) lub 2 bloków (do 8 godzin tłumaczenia).

4.3 Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały.

4.4 Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.

4.5 W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym terminem wykonania usługi, Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia. Jeżeli odwołanie nastąpiło w terminie od 48-24 godzin przed wykonaniem usługi Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia.

4.6 W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa czas i koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza w miejscu tłumaczenia.


5. PŁATNOŚCI

5.1 Klient indywidualny zobowiązany jest do wniesienia opłaty z góry . Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd.

5.2 W przypadku pierwszego zlecenia dla klientów biznesowych pobierana jest zaliczka w wysokości 100% lub 50% szacunkowych kosztów tłumaczenia.

5.3 Klient biznesowy zobowiązuje się do uregulowania całkowitej kwoty płatności w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń Eurotext Ltd, w terminie nieprzekraczającym terminu zapłaty wskazanego na fakturze.

5.4 W przypadku opóźnienia w realizacji płatności Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd naliczy ustawowe odsetki.


6. POUFNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych jest Eurotext Ltd. Podmiot zarejestrowany w ICO pod numerem ZA158998. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR and the Data Protection Act 2018 z dnia 25 maja 2018r.)

6.2 Biuro oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta.

6.3 Wszystkie teksty, dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych nie są udostępniane osobom trzecim. Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd zastrzega sobie jednak prawo do udostępniania danych osobowych Klientów oraz tekstów zleconych do tłumaczenia pracownikom i osobom współpracującym, ale tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi, czyli wykonania tłumaczenia.

6.4 Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zarówno w celu wykonania usługi jak i we własnych celach marketingowych. Dane osobowe nie są sprzedawane żadnym osobom trzecim.

6.5 Biuro może odstąpić od zasady poufności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa i ma wtedy obowiązek poinformować o tym odpowiednie organy.

6.6 W przypadku dostarczenia do biura dokumentów, co do których istnieją podejrzenia braku autentyczności, Biuro odmówi wykonania tłumaczenia i ma obowiązek poinformować o tym odpowiednie organy.

6.7 Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy pisemnych lub ustnych przedstawionych mu przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd przez okres sześciu miesięcy od daty wykonania przez Biuro Tłumaczeń Eurotext Ltd ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.


7. JURYSDYKCJA

7.1 W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Wielkiej Brytanii.